Administratorem danych osobowych i właścicielem sklepu internetowego jest firma SPM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres: ul.Warszawska, 6/32, 15-063 Białystok, Rzeczpospolita).

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy.

Krajowy Rejestr Statków

KRS 0000987091

NPC 9662166655

REGON 522821974

SPM ENERGY prowadzi sprzedaż dzieł sztuki za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.galeriatworcowsztuki.pl.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres email Galerii: info@galeriatworcowsztuki.pl.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wszelkie dane użytkowników są poufne i wykorzystywane jedynie w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, podczas korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów. Dane osobowe zawarte w systemie sklepu internetowego Galeria nie są przekazywane podmiotom trzecim ani innym podmiotom. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz złożonego zamówienia, a także prawo ich usunięcia z bazy po uprzednim powiadomieniu w formie pisemnej lub elektronicznej. Dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom jedynie w przypadkach przewidzianych przez polskie prawo.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zarejestrowani Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Konto Klienta zostanie usunięte.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych prac, w szczególności za te, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób naruszają zasady współżycia społecznego. Galeria szanuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowaną przez art. 73 Konstytucji RP.

Galeria zastrzega sobie prawo do usunięcia Kont osób, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.