REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Galeria Tworcow Sztuki

Użytkownik korzystający z serwisu https://galeriatworcowsztuki.pl, akceptuje postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nich postanowień.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE / USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Właścicielem sklepu internetowego jest SPM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres: ul. Warszawska, 6/32, 15-063 Białystok, Rzeczpospolita, NIP 9662166655, Regon 522821974).

Strona internetowa: www.galeriatworcowsztuki.pl

Adres poczty elektronicznej: info@galeriatworcowsztuki.pl

Telefon do sklepu: +48570065344

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę SPM ENERGY Sp. z o.o. (zwaną dalej Galerią, Sprzedawcą), zajmującą się sprzedażą dzieł sztuki (zwanych dalej Dziełami, Towarami, Produktami) za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL: www.galeriatworcowsztuki.pl.

Każda osoba korzystająca z oferty Galerii zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania.

Warunkiem korzystania z usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT, DZIEŁ, TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sablier.pl.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – SPM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres: ul. Warszawska, 6/32, 15-063 Białystok, Rzeczpospolita, NIP 9662166655, Regon 522821974), adres poczty elektronicznej: info@galeriatworcowsztuki.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48570065344.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeśli Usługobiorca posiada zarejestrowane konto w serwisie Facebook, może również utworzyć Konto w Sklepie Internetowym, logując się za pomocą tego serwisu.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sablier.pl lub też pisemnie na adres: ul. Czernikowska 3, 87-100 Toruń.

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge i inni; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 7, 8 Regulaminu.

Sprzedaż Dzieł odbywa się za pośrednictwem Internetu, umowa pomiędzy Galerią a zamawiającym (zwanym dalej Klientem, Kupującym) zawierana jest na odległość.

W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia

Umieszczenie na stronie internetowej Galerii Dzieła opatrzonego informacją „Kup teraz” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego (Kupującego), jeżeli druga strona (Galeria) niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Umieszczenie na stronie Galerii Dzieła opatrzonego informacją „Zapytaj o dostępność” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Kupujący założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

Każde Dzieło prezentowane na stronach internetowych Galerii posiada certyfikat autentyczności.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy (obiektów), jak również za jej wady prawne.

Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży obiektów mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału, w szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur.

Obiekty oferowane przez Serwis internetowy mogą nosić ślady upływu czasu i indywidualne cechy.

Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli tych Dzieł.

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie (korzystanie) materiałów znajdujących się na stronach Galerii bez wyrażonej na piśmie zgody Sprzedającego.

Sprzedażą nie są, w żadnym wypadku, objęte prawa autorskie, w szczególności prawo do powielania, lub komercyjnego wykorzystania obiektów lub ich wizerunków.

Warunkiem przyjęcia obiektów do Serwisu internetowego jest złożenie oświadczenia przez właścicieli obiektów, że obiekty te są oryginalne, stanowią ich własność i nie naruszają niczyich praw autorskich.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronie Galerii. Galeria zastrzega sobie prawo do usuwania Dzieł, co do których zachodzi podejrzenie, iż zamieszczoną w Galerii treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.

2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA / WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Galeria prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia za pomocą strony internetowej www.galeriatworcowsztuki.pl przyjmowane są codziennie, przez 24 godziny na dobę, przez cały rok za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu.

Przeglądanie oferty Galerii nie wymaga rejestracji w serwisie. Skierowanie zapytania do Galerii w celu uzyskania informacji o Dziele lub o jego dostępności w Galerii również nie wymaga rejestracji w serwisie.

Kupujący przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest do rejestracji w serwisie, co jest równoznaczne, z założeniem konta (zwanego dalej Kontem) i podaniem swoich danych teleadresowych w celu realizacji Zamówienia. Galeria nie odpowiada za błędnie podane dane Kupującego i konsekwencje z tym związane (np. wysyłka Dzieła pod nieprawidłowy adres).

Przez złożenie Zamówienia w sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu.

W wypadku gdy Kupujący zechce złożyć kolejne Zamówienie, a w międzyczasie jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobowiązany do ich zaktualizowania.

Kupujący w momencie rejestracji automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Galerię. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Konto zabezpieczone jest osobistym hasłem ustalonym przez Kupującego.

Zabronione jest korzystanie z Kont innych Kupujących, bądź udostępniane własnego Konta innym osobom. Zabronione jest również korzystanie z kilku Kont, jeżeli takowe działanie w jakikolwiek sposób łamie zasady niniejszego regulaminu.

W wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, iż osoba rejestrująca się podała dane nieprawdziwe, takowe Konto będzie usuwane, a zlecenia nie będą realizowane.

Zmiany adresu dostawy zgłoszone po wysłaniu przesyłki nie będą uwzględniane. Złożone zamówienia realizujemy według kolejności zgłoszeń.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Galerii oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

Zamówienia w Galerii składa się drogą internetową, poprzez stronę galeriatworcowsztuki.pl. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem Galerii: +48570065344

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.

Galeria zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.

Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT / CENY

Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

Za zakupy w Galerii można zapłacić w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy Galerii:
  SPM ENERGY Sp. z o.o.
  NIP 9662166655
  KRS 0000987091
  Regon 52282197495 1020 1332 0000 1702 1376 6904 Waluta – Zl
  03 1020 1332 0000 1502 1376 6912 Waluta – EUR
  08 1020 1332 0000 1302 1376 6920 Waluta – USD
  PKO Bank Polski S. A. Kod BIC (SWIFT) PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW w Polsce NRB przekształca się w IBAN przez dodanie na początku znaków PL;
 • Płatności kartą płatniczą za pomocą usług Google Pay.
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Autopay.pl, Przelewy24.pl, PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.autopay.pl, https://www.przelewy24.pl/, https://www.paypal.com/pl.
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, Blue Media S.A. (podmiotem świadczącycm obsługę płatności online jest Autopay S.A.) lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
 • Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 • Autopay.pl – spółka AUTOPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2 205 500,00 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.
 • PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

W przypadku odbioru osobistego przedmiotu umowy płatność może zostać zrealizowana w formie gotówkowej.

Kupujący zobowiązany jest do wpłaty na konto Galerii opłaty pełnej, tj. opłaty za Dzieło.

Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT, koszt wysyłki.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen prezentowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie naszego sklepu. Zmiany nie dotyczą złożonych zamówień będących w realizacji. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą obie strony.

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, nazwisko autora Dzieła i tytuł Dzieła.

Po zaksięgowaniu dokonanej płatności, Sprzedający dostarcza przedmiot umowy na podany przez Kupującego adres.

W przypadku nieodebrania przesyłki zamówienia i zwrotu przesyłki do nadawcy (Galerii) Kupujący obciążony zostaje kosztami zwrotu przesyłki oraz kosztami ponownego jej wysłania.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztam.

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU (TOWARU)

Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicę.

Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) wliczone są w cenę Produktu.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
Przesyłka kurierska.
Przesyłka paczkomatowa.

Czas i sposób dostawy ustalany indywidualnie.

Termin dostawy Produktu do Klienta , z wyjątkiem produktów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 15 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadku zakupu Produktów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, czas wysyłki Produktów, sposób i termin dostawy ustalany jest indywidualnie, po uzgodnieniu z Klientem.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu, jak również za niewłaściwe opakowanie Towarów do transportu.

Czas realizacji Zamówienia – ustalany indywidualnie po dokonaniu zakupu.

5. FAKTURA VAT

Na wszystkie Dzieła zakupione w naszym sklepie wystawiamy fakturę VAT marża. W tym celu należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia. Dowód zakupu oraz certyfikat autentyczności przesyłamy razem z zamówionym towarem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagany podpis nabywcy na fakturze VAT

6. GWARANCJA ZWROTU / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący może odstąpić od umowy zawieranej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że zwracane Dzieło jest nieuszkodzone, czyste, pozbawione zapachów (np. perfumy), posiada oryginalne oznakowanie.

Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Dzieła),
– od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie Galerii oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Galeria niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np.: e-mail, sms).

Kupujący, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Dzieło niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

Do zwracanego Dzieła należy dołączyć fakturę VAT oraz certyfikat autentyczności a także wypełniony formularz zwrotu. Zwrotu dokonuje się na koszt Kupującego. Oprócz kosztów zwrotu Dzieła, Kupujący pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej. Brak w/w elementów może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu. Po otrzymaniu w/w dokumentów wystawiana jest faktura korygująca. W przypadku odstąpienia od umowy Kupującemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Galerię – Galeria nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Pieniądze za Dzieło zwracamy na rachunek bankowy Galerii przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych, liczonych od daty zwrotu Dzieła na adres Galerii. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. REKLAMACJE

Jeżeli Kupujący otrzyma Dzieło niezgodne z zamówieniem, powinien odesłać je na adres Galerii.

Jeżeli Kupujący otrzyma Dzieło uszkodzone podczas dostawy, powinien zaznaczyć ten fakt podczas odbioru przesyłki lub odmówić przyjęcia przesyłki. W przypadku przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń przyjmuje się, że towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym (nie dotyczy niewidocznych uszkodzeń). Koszty związane z odesłaniem Dzieła reklamowanego, Galeria zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Galeria zwróci Kupującemu równowartość ceny Dzieła lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Dzieła do wyboru. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustaleniami koloru ekranu komputera użytkownika.

Aby dokonać zwrotu należy w terminie do 14 dni od dnia zakupu zgłosić chęć dokonania zwrotu na adres mailowy: info@galeriatworcowsztuki.pl oraz wypełnić formularz zwrotu produktów.

Wypełniony i podpisany formularz, wraz z fakturą VAT oraz certyfikatem autentyczności, należy dołączyć do Dzieła i odesłać na adres Galerii na własny koszt. Zwrócone Dzieło powinno być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie.

Nie odbieramy przesyłek wysyłanych na koszt odbiorcy lub za pobraniem należności przy odbiorze.

8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

Reklamacja może zostać złożona na przykład:
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@galeriatworcowsztuki.pl

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wszystkie dane użytkowników są poufne i są wykorzystywane tylko do prawidłowej realizacji zamówienia. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego przy rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów. Dane osobowe znajdujące się w systemie sklepu internetowego Galerii nie są udostępnianie osobom trzecim ani innym podmiotom. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i złożone zamówienie, oraz do ich poprawienia, a także prawo do usunięcia z bazy po wcześniejszym zgłoszeniu w formie pisemnej lub elektronicznej. Informacje osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail Galerii: galeriatworcowsztuki.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zarejestrowani Klienci informowani będą o tym fakcie drogą e-mail’ową. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Konto Klienta zostanie usunięte.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez eksponowane dzieła w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Galeria respektuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP.

Galeria zastrzega sobie prawo do usuwania Kont osób, które łamią założenia niniejszego Regulaminu.

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • – Adresat:
  SPM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres: ul. Warszawska, 6/32, 15-063 Białystok, Rzeczpospolita); www.galeriatworcowsztuki.pl; adres poczty elektronicznej: info@galeriatworcowsztuki.pl
 • – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • – Adres konsumenta(-ów)
 • – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.