REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Galeria Tworcow Sztuki

Użytkownik korzystający z serwisu https://galeriatworcowsztuki.pl, akceptuje postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nich postanowień.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego jest SPM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres: ul. Warszawska, 6/32, 15-063 Białystok, Rzeczpospolita, NIP 9662166655, Regon 522821974).

Strona internetowa: www.galeriatworcowsztuki.pl

Adres poczty elektronicznej: info@galeriatworcowsztuki.pl

Telefon do sklepu: +48570065344

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę SPM ENERGY Sp. z o.o. (zwaną dalej Galerią, Sprzedawcą), zajmującą się sprzedażą dzieł sztuki (zwanych dalej Dziełami, Towarami) za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL: www.galeriatworcowsztuki.pl.

Każda osoba korzystająca z oferty Galerii zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania.

Warunkiem korzystania z usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedaż Dzieł odbywa się za pośrednictwem Internetu, umowa pomiędzy Galerią a zamawiającym (zwanym dalej Kupującym, Klientem) zawierana jest na odległość.

W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia

Umieszczenie na stronie internetowej Galerii Dzieła opatrzonego informacją „Kup teraz” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego (Kupującego), jeżeli druga strona (Galeria) niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Umieszczenie na stronie Galerii Dzieła opatrzonego informacją „Zapytaj o dostępność” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Kupujący założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

Każde Dzieło prezentowane na stronach internetowych Galerii posiada certyfikat autentyczności.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy (obiektów), jak również za jej wady prawne.

Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży obiektów mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału, w szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur.

Obiekty oferowane przez Serwis internetowy mogą nosić ślady upływu czasu i indywidualne cechy.

Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli tych Dzieł.

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie (korzystanie) materiałów znajdujących się na stronach Galerii bez wyrażonej na piśmie zgody Sprzedającego.

Sprzedażą nie są, w żadnym wypadku, objęte prawa autorskie, w szczególności prawo do powielania, lub komercyjnego wykorzystania obiektów lub ich wizerunków.

Warunkiem przyjęcia obiektów do Serwisu internetowego jest złożenie oświadczenia przez właścicieli obiektów, że obiekty te są oryginalne, stanowią ich własność i nie naruszają niczyich praw autorskich.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronie Galerii. Galeria zastrzega sobie prawo do usuwania Dzieł, co do których zachodzi podejrzenie, iż zamieszczoną w Galerii treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.

2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

Galeria prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia za pomocą strony internetowej www.galeriatworcowsztuki.pl przyjmowane są codziennie, przez 24 godziny na dobę, przez cały rok za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu.

Przeglądanie oferty Galerii nie wymaga rejestracji w serwisie. Skierowanie zapytania do Galerii w celu uzyskania informacji o Dziele lub o jego dostępności w Galerii również nie wymaga rejestracji w serwisie.

Kupujący przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest do rejestracji w serwisie, co jest równoznaczne, z założeniem konta (zwanego dalej Kontem) i podaniem swoich danych teleadresowych w celu realizacji Zamówienia. Galeria nie odpowiada za błędnie podane dane Kupującego i konsekwencje z tym związane (np. wysyłka Dzieła pod nieprawidłowy adres).

Przez złożenie Zamówienia w sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu.

W wypadku gdy Kupujący zechce złożyć kolejne Zamówienie, a w międzyczasie jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobowiązany do ich zaktualizowania.

Kupujący w momencie rejestracji automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Galerię. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Konto zabezpieczone jest osobistym hasłem ustalonym przez Kupującego.

Zabronione jest korzystanie z Kont innych Kupujących, bądź udostępniane własnego Konta innym osobom. Zabronione jest również korzystanie z kilku Kont, jeżeli takowe działanie w jakikolwiek sposób łamie zasady niniejszego regulaminu.

W wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, iż osoba rejestrująca się podała dane nieprawdziwe, takowe Konto będzie usuwane, a zlecenia nie będą realizowane.

Zmiany adresu dostawy zgłoszone po wysłaniu przesyłki nie będą uwzględniane. Złożone zamówienia realizujemy według kolejności zgłoszeń.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Galerii oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

Zamówienia w Galerii składa się drogą internetową, poprzez stronę galeriatworcowsztuki.pl. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem Galerii: +48570065344

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.

Galeria zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.

Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

3. PŁATNOŚCI / CENY

Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

Za zakupy w Galerii można zapłacić w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy Galerii:
  SPM ENERGY Sp. z o.o.
  NIP 9662166655
  KRS 0000987091
  Regon 52282197495 1020 1332 0000 1702 1376 6904 Waluta – Zl
  03 1020 1332 0000 1502 1376 6912 Waluta – EUR
  08 1020 1332 0000 1302 1376 6920 Waluta – USD

  PKO Bank Polski S. A. Kod BIC (SWIFT) PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW w Polsce NRB przekształca się w IBAN przez dodanie na początku znaków PL;

 • płatność za pośrednictwem serwisu Autopay SA (szybki przelew, karta kredytowa, pbl/BLIK) – pełna przedpłata;
 • płatność za pośrednictwem serwisu PayPal lub Przelewy 24;
 • pełna przedpłata;
 • dostępne do wyboru inne sposoby płatności opisane są na stronach Galerii (galeriatworcowsztuki.pl) oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

W przypadku odbioru osobistego przedmiotu umowy płatność może zostać zrealizowana w formie gotówkowej.

Kupujący zobowiązany jest do wpłaty na konto Galerii opłaty pełnej, tj. opłaty za Dzieło.

Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT, koszt wysyłki.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen prezentowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie naszego sklepu. Zmiany nie dotyczą złożonych zamówień będących w realizacji. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą obie strony.

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, nazwisko autora Dzieła i tytuł Dzieła.

Po zaksięgowaniu dokonanej płatności, Sprzedający dostarcza przedmiot umowy na podany przez Kupującego adres.

W przypadku nieodebrania przesyłki zamówienia i zwrotu przesyłki do nadawcy (Galerii) Kupujący obciążony zostaje kosztami zwrotu przesyłki oraz kosztami ponownego jej wysłania.

4. WYSYŁKA TOWARU / DOSTAWA TOWARU

Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicę.

Czas i sposób dostawy ustalany indywidualnie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu, jak również za niewłaściwe opakowanie Towarów do transportu.

Czas realizacji Zamówienia – ustalany indywidualnie po dokonaniu zakupu.

5. FAKTURA VAT

Na wszystkie Dzieła zakupione w naszym sklepie wystawiamy fakturę VAT marża. W tym celu należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia. Dowód zakupu oraz certyfikat autentyczności przesyłamy razem z zamówionym towarem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagany podpis nabywcy na fakturze VAT

6. GWARANCJA ZWROTU

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący może odstąpić od umowy zawieranej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że zwracane Dzieło jest nieuszkodzone, czyste, pozbawione zapachów (np. perfumy), posiada oryginalne oznakowanie.

Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Dzieła),

– od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie Galerii oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Galeria niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np.: e-mail, sms).

Kupujący, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Dzieło  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

Do zwracanego Dzieła należy dołączyć fakturę VAT oraz certyfikat autentyczności a także wypełniony formularz zwrotu. Zwrotu dokonuje się na koszt Kupującego. Oprócz kosztów zwrotu Dzieła, Kupujący pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej. Brak w/w elementów może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu. Po otrzymaniu w/w dokumentów wystawiana jest faktura korygująca. W przypadku odstąpienia od umowy Kupującemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Galerię – Galeria nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Pieniądze za Dzieło zwracamy na rachunek bankowy Galerii przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych, liczonych od daty zwrotu Dzieła na adres Galerii. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. REKLAMACJE

Jeżeli Kupujący otrzyma Dzieło niezgodne z zamówieniem, powinien odesłać je na adres Galerii.

Jeżeli Kupujący otrzyma Dzieło uszkodzone podczas dostawy, powinien zaznaczyć ten fakt podczas odbioru przesyłki lub odmówić przyjęcia przesyłki. W przypadku przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń przyjmuje się, że towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym (nie dotyczy niewidocznych uszkodzeń). Koszty związane z odesłaniem Dzieła reklamowanego, Galeria zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Galeria zwróci Kupującemu równowartość ceny Dzieła lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Dzieła do wyboru. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustaleniami koloru ekranu komputera użytkownika.

Aby dokonać zwrotu należy w terminie do 14 dni od dnia zakupu zgłosić chęć dokonania zwrotu na adres mailowy: info@galeriatworcowsztuki.pl oraz wypełnić formularz zwrotu produktów.

Wypełniony i podpisany formularz, wraz z fakturą VAT oraz certyfikatem autentyczności, należy dołączyć do Dzieła i odesłać na adres Galerii na własny koszt. Zwrócone Dzieło powinno być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie.

Nie odbieramy przesyłek wysyłanych na koszt odbiorcy lub za pobraniem należności przy odbiorze.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wszystkie dane użytkowników są poufne i są wykorzystywane tylko do prawidłowej realizacji zamówienia. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego przy rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów. Dane osobowe znajdujące się w systemie sklepu internetowego Galerii nie są udostępnianie osobom trzecim ani innym podmiotom. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i złożone zamówienie, oraz do ich poprawienia, a także prawo do usunięcia z bazy po wcześniejszym zgłoszeniu w formie pisemnej lub elektronicznej. Informacje osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail Galerii: galeriatworcowsztuki.pl.

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zarejestrowani Klienci informowani będą o tym fakcie drogą e-mail’ową. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Konto Klienta zostanie usunięte.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez eksponowane dzieła w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Galeria respektuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP.

Galeria zastrzega sobie prawo do usuwania Kont osób, które łamią założenia niniejszego Regulaminu.